سازمان ها با توجه به کوچکی و بزرگی و همچنین بودجه ای که برای IT در نظر گرفته اند میتوانند از راهکارهای مختلفی استفاده کنند. به طور مثال ما برای پرتال درون سازمانی ابزار Sharepoint محصول مایکروسافت را پیشنهاد میدهیم. اما اگر کسب و کار شما کوچک باشد قطعا نرم افزارهایی مانند WordPress و Joomla مناسب خواهد بود.